Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Néûts Nieuws

Veldeke Bels(j) Limburg viert 15-jarig bestaan

Bèsde lede,
 
Wèè dzje hèè-onder kunt lieëze, zèèt dzjieëles allemoal geníéd obbe vèèftíénde verjoardaag va Veldeke Belsj op zoaterdaag 28 mee.
 
Dzje mut wel op veerand ènschrèève:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Hesselse dzjiskes èn meschin tot tan,
 
Marco  

Veldeke Bels(j) Limburg viert 15-jarig bestaan in oud mijngebouw van Houthalen

Zaterdag 28 mei 2016 wordt iedereen met een hart voor de streektaal verwacht in het gebouw van de voormalige mijn van Houthalen (adres van Greenville Houthalen isCentrum-Zuid  1111 te 3530 Houthalen-Helchteren)
Die namiddag brengt onze dialectkoepel een feestprogramma om het derde lustrum te vieren. Om 14u wordt iedereen met een koffietje ontvangen, en om 14.30u vertrekken we voor een geleid museumbezoek in Greenville. Omstreeks 15.30u zijn we terug in de zaal voor enkele toespraken, gevolgd door verhalen, toneel, gezang enz. in de dialecten van Houthalen, Bree, Diepenbeek, Sint-Truiden en Niel-bij-As. We sluiten af met een receptie. De toegang is gratis. Omdat we graag weten voor hoeveel mensen we drank en hapjes moeten voorzien, is inschrijving wel verplicht. Dat kan tot 20 mei 2016 via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Goued néûts! Plâât “1983. Jules Klock 100” néû op tees sait!

Klock’t Keltejersentrum Hasselt (CCH) hèt oas te permisse gegeuve vir ’n gediegëtallëzeerde verse vanne éûtverkochde fonnoplâât “1983. Jules Klock 100” op te sait va Veldeke Hasselt te plââtse.

Da wielt tus zègge da dzjieë, bèsde bezieker, twellef liedsjes va Klock trèk kunt belèèstere, èn zellefs dââllâje. De gediegëtallëzeerde verse ès ten anere zoe gemaak ta ejder liedsje appâârt stíé, èn dus euch appâârt belèèsterd kan wieëre.

Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

Veldeke Limburg 90 joar!

Bèsde minse,

Veldeke Limburg (Nederlans-Limburreg, of bieëter "Óées-Limburreg"!: http://www.veldeke.net) ès dit joar 90 joar!

Veldeke Limburreg bestíé éût 11 kringen èn Óées-Limburreg èn íéne kring èn Belsj-Limburreg (of bieëter "Wes-Limburreg"!).

De kring Wes-Limburreg (VBL of Veldeke Bels(j) Limburreg: http://www.veldekebelsjlimburg.be) bestíé zellef éût èntsjige aafdíélinge, o.a. Veldeke As, Veldeke Genk, Veldeke Pelt en - vir 't lèsde ma ni vir 't mènste - Veldeke Hasselt: http://www.veldekehasselt.be

Veldeke Limburreg vejert z'ne verjoardaag bè e pak aktivvetèèten ènne éûtgaaf va ne zjubieleebouk.

Mieër informâsen ès te vènnen obb'inne spisjâle verjoardaagssait: http://www.jaorvandelimburgsedialekte.nl

Marco

"Tot mieërder ieër èn gleure van 't Hessels ènne aner Limburregse diejalekte!"

Lessen Hessels

Op deesdaag 12 janewâre starte v’obbernéû bè’n seríé lèssen Hessels.

Doa zèn virre momment nog èntsjige plââtse vrèè.

Ajj’oech spujt, zèè dzje ter meschins nog bèè!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op dinsdag 1 januari e.k. begint er weer een nieuwe reeks “Lessen Hessels”.

Er zijn voor het ogenblik nog enkele plaatsen vrij.

Als je je haast, kan jij er misschien ook nog bij zijn!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Néûjerskaddeu 2016 va Veldeke Hasselt vzw

Vanaaf néû zèn euch te nummereus 15, 16, 17 èn 18 vrèè disponnejbel op tees sait. Da wielt tus zègge da dzje de joargange 2008, 2009, 2010, 2011 èn 2012 van oas tèèdschrif "Hesselse Ka.l" grâtis kunt lieëzen èn dââllâje!

Goued néûts!

De negeste seríé "LÈSSEN HESSELS" (janewâre-appril 2016) bestíé néû éût 11 lèsse (ènne plââts vanne vriegere tíén).
't Lèsgeld blif 'tzellefste.
Informâse èn ènschrèèvinge: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Goed nieuws!
De negende reeks "LESSEN HESSELS" (januari-april 2016) bestaat nu uit 11 lessen (in plaats van de vroegere tien).
Het lesgeld blijft ongewijzigd.
Informatie en inschrijvingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.