Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Pubblikâses publicaties

Grammèèr van 't (H)essels, tweede herziene en uitgebreide editie is uit!

grammeer-ed2De Grammèèr van ʼt (H)essels, editie 2009, is volledig uitverkocht. Een nieuwe editie was dus dringend nodig.

Die is er nu: Grammèèr van ʼt (H)essels, tweede herziene en uitgebreide editie.

We hebben van de gelegenheid gebruikt gemaakt om hier en daar wat te veranderen:

  1.  Op vraag van vele gebruikers zijn alle voorbeeldzinnetjes nu van een Nederlandse vertaling voorzien, zodat de lezer niet om de haverklap iets in de dieksjenèèr moet gaan opzoeken;
  2. Er werden enkele opmaak- en typfoutjes rechtgezet;
  3. Op sommige plaatsen is er een opmerking bijgekomen, zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk II “Het zelfstandig naamwoord”, §1 “Genus of grammaticaal geslacht”, het punt 1.4.22 over de verwantschapsnamen “vâder”, “moueder” en “nieëf”;
  4. In hoofdstuk II “Het zelfstandig naamwoord”, §3 “Het verkleinwoord”, punt 3.1 “Soorten” werden de punten 3.1.3 “Op -eke” en 3.1.4 “Op -ke” helemaal herschreven;
  5. In hoofdstuk V “Het werkwoord”, §1 “Vervoeging” is er na punt 1.11 “De klinkerwisseling in de indicatief presens, 3e persoon enkelvoud (en vaak ook in de 2e persoon en dan dus ook in de imperatief)” voor alle duidelijkheid nog een “Alfabetische lijst van werkwoorden met klinkerwisseling in de 2e en/of 3e persoon enkelvoud” (punt 3.11.3) toegevoegd;
  6. De (niet verplichte) toevoeging van “da” aan bepaalde betrekkelijke en vragende voornaamwoorden, bepaalde betrekkelijke en vragende bijwoorden en sommige voegwoorden is nu nog wat systematischer behandeld;
  7. Via de spelling werd er tot slot nog wat meer de aandacht gevestigd op bepaalde sandhiverschijnselen.

De tweede editie van de grammèèr is daardoor bijna 100 bladzijden in omvang toegenomen (nu tegen de 800 pagina’s). Het boek is verkrijgbaar bij de Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, 3500 Hasselt, www.standaardboekhandel.be tegen de prijs van € 29,50.

Marco Clerinx m.m.v. Xavier Staelens, Grammèèr van ʼt (H)essels, tweede herziene en uitgebreide editie, uitgegeven door Veldeke Hasselt vzw, Hasselt, 2014 (ISBN 978-90-8142-562-9)

Dieksjenèèr van ‘t (H)essels

voorkant nEindelijk is het dan zover: de vierde uitgebreide editie van de langverwachte Dieksjenèèr van ‘t (H)essels is een feit. Deze nieuwe uitgave is niet zomaar een herdruk: het boek is bewerkt, uitgebreid en in de vereenvoudigde spelling-Staelens omgespeld. Er zijn enkele duizenden kruisverwijzingen bijgekomen in de trant van: „meikever z.o. bejzap; bejzap z.o. meikever,” zodat de gebruiker met deze nieuwe uitgave ook tal van het Nederlands afwijkende woorden vlot kan terugvinden. Hiermee is de Dieksjenèèr van ‘t (H)essels er een stuk gebruiksvriendelijker op geworden. Ook wie het Hasseltse woord niet kent, vindt via de Nederlandse tegenhanger immers vlug wat hij zoekt. Daarnaast werden er nog een aantal nieuwe Hasseltse en Nederlandse trefwoorden toegevoegd, uiteraard ook woorden uit de in onze moderne maatschappij niet meer weg te denken computerwereld: de (h)el schèèf (de harde schijf), ’n e-poske (een e-mailtje), dââ.llâje (downloaden), ...
Zoals reeds gezegd, is de spelling vereenvoudigd. De in de vorige edities gehanteerde wetenschappelijke spelling is uiteraard gebleven, maar aangepast in die zin dat elk woord met een eenvoudige tekstverwerker - dus zonder speciale tekens! - gespeld kan worden. Deze nieuwe editie wil dus ook als een echte spellinggids fungeren. Dat komt er praktisch op neer dat elk woord dat cursief gedrukt is, in de vereenvoudigde wetenschappelijke spelling-Staelens geschreven is.
Samen met de in 2009 verschenen „Grammèèr van ‘t (H)essels” beschikt de in zijn dialect geïnteresseerde Hasselaar met dit woordenboek over de nodige hulpmiddelen om de kennis van zijn taal weer wat op te frissen of - waarom niet? - aan te leren. Het is in ieder geval de uitdrukkelijke wens van de bewerker dat het dialect van de stad Hasselt mede dankzij beide werken aan een tweede leven kan beginnen.

Kostprijs: €35

Uitgegeven door Veldeke Hasselt vzw, vereniging voor de bescherming, het behoud en de promotie van het Hasselts dialect
www.veldekehasselt.be

Te koop in Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19 te 3500 Hasselt (voor online bestelling www.standaardboekhandel.be) of bij Veldeke Hasselt (af te halen) e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grammèèr van ’t (H)essels

gramm pe

1ste editie uitverkocht; in herdruk

Na al die (overigens uitstekende) dialectwoordenboeken wordt het ook eens tijd voor wat anders. “Veldeke Hasselt vzw”, vereniging ter bescherming, behoud en promotie van het Hasselts, geeft de “Grammèèr van ’t (H)essels” (auteur: Marco Clerinx m.m.v. Xavier Staelens) uit.

Een grammatica van een taal schrijven is al een monnikenwerk, maar die van een dialect is omwille van de talrijke klankveranderingen en grammaticale onvoorspelbaarheden nog veel ingewikkelder.

Deze grammatica kan, na de “Klankleer van het Hasseltsch dialect” (L.Grootaers & J.Grauls, 1930), en de “Dieksjenèèr van ‘t (H)essels” (X.Staelens, 1982), als het derde luik van een triptiek over het Hasselts dialect beschouwd worden. Het boek volgt het klassieke patroon van de behandeling der afzonderlijke woordsoorten. Het scherpe oog voor de fijne nuance, waarbij uitzonderingen veel aandacht krijgen, dwingt bewondering af. De regels worden met overvloedige voorbeelden geïllustreerd. Deze moeilijke materie, waarbij o.m. het onderscheid tussen sleep- en stoottoon een belangrijke rol speelt, wordt hier op wetenschappelijk verantwoorde manier behandeld.

Een van de grote pluspunten van deze grammatica is nog de vlotte leesbaarheid dankzij de talrijke voorbeelden die het geheel verlevendigen.

En last but not least, een van de grootste verdiensten van dit werk is de uitvoerige en gedetailleerde behandeling van de syntaxis.

Bekijk hier de korte inhoud.

Prijs: € 25

Te koop in Standaard Boek­­handel, Maas­trich­terstraat 19, 3500 Hasselt (online bestelling via www.standaardboekhandel.be) of bij Veldeke Hasselt (af te halen)

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

‘t Hessels Grejen Biekske - UITVERKOCHT

groen boekje pe

Vir minse dee gjâân èn ‘t Hessels wille schrèève ma ni goued wete wèè ze da mutte douen, ès ter néû ‘t “Hessels Grejen Biekske”, éûtgegeuve durre Erfgoedcel. ‘t Kos mar 2,5€. Virre prèès mujj’t’ tus zeker ni loate.

Lèt wel, doa zèn ter ni zoe machtig veel gedrèk. Dzje meug ter dus zeker va zèn: da wieërt ever èntsjige joaren ‘n ech “Collectors Item”.

Ajj’euch zoe e biekske wielt, stort tan €4,5 (€2,5 plus timber) op rieëkening 979-2463483-76 op naam va Veldeke Hasselt bè as vermelding “Hessels Grejen Bieksje” + ouer addres. Zoe géû as ta ‘t geld bènnen ès, bezèrrege vieë oech ouere spellinggids.

Wiel dzje’t geld vannen timber éûtspâre vir doa par ègzempel ’n pient bè te goan drènke, schiek tan e mailke no oazen íé-pos Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vir aaf te sprieëke wèèníé, moe èn bè wieë van ’t bestejer dzje’t biekske kunt keumen ââfhâle.

Dzje kunt ‘t Hessels Grejen Biekske ten anere euch altèd zellef goan éûthâle bè den In&Uit, Lombaardstraat 3, 3500 Hasselt.

Èn te begènne va vandaag zèn spelféûte tegen ‘t Hessels dus abselejt nemíé gepermeteerd. ‘t Ès mar da dzje’t weet!

Vèn dzje néû trèk as hóéfstèk 1 "Spelling en sandhi" vanne "Grammèèr van 't (H)essels"

korte inhoud

Oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l”

Kalfront

Veldeke Hasselt vzw hèt euch e tèèdschrif, híélemoal èn ’t Hessels, grâtis èn vir nieks vir oas lede!
Vir oech al ewa wâterechtig te maken gieëve v’oech te korten ènhoud vanne nummereus dee al éûtgekeume zèn.

Nummereu 35

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Kat èn hond    
*Meeoaved gej trèk no de Reddelberreg    
*Oaze Vâder    
*Boukbesprieëking “De Vlaamse waternamen”   
* ʼt Gehèèm (Spreukske Godfried Bomans)    
*Néû Hesselse wieërd vir moddern zakes     
*Hessels vir begènners noajoar 2016   

Lees meer: Oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l”