Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Pubblikâses

‘t Hessels Grejen Biekske - UITVERKOCHT

groen boekje pe

Vir minse dee gjâân èn ‘t Hessels wille schrèève ma ni goued wete wèè ze da mutte douen, ès ter néû ‘t “Hessels Grejen Biekske”, éûtgegeuve durre Erfgoedcel. ‘t Kos mar 2,5€. Virre prèès mujj’t’ tus zeker ni loate.

Lèt wel, doa zèn ter ni zoe machtig veel gedrèk. Dzje meug ter dus zeker va zèn: da wieërt ever èntsjige joaren ‘n ech “Collectors Item”.

Ajj’euch zoe e biekske wielt, stort tan €4,5 (€2,5 plus timber) op rieëkening 979-2463483-76 op naam va Veldeke Hasselt bè as vermelding “Hessels Grejen Bieksje” + ouer addres. Zoe géû as ta ‘t geld bènnen ès, bezèrrege vieë oech ouere spellinggids.

Wiel dzje’t geld vannen timber éûtspâre vir doa par ègzempel ’n pient bè te goan drènke, schiek tan e mailke no oazen íé-pos Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vir aaf te sprieëke wèèníé, moe èn bè wieë van ’t bestejer dzje’t biekske kunt keumen ââfhâle.

Dzje kunt ‘t Hessels Grejen Biekske ten anere euch altèd zellef goan éûthâle bè den In&Uit, Lombaardstraat 3, 3500 Hasselt.

Èn te begènne va vandaag zèn spelféûte tegen ‘t Hessels dus abselejt nemíé gepermeteerd. ‘t Ès mar da dzje’t weet!

Vèn dzje néû trèk as hóéfstèk 1 "Spelling en sandhi" vanne "Grammèèr van 't (H)essels"

korte inhoud