Auteursarchief: veldeke

Néûjerskaddeu 2021

Veldeke Hasselt offreert vir 2021 wirremal ach nummereus van oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l”.

Da wielt zègge da, nieëve de disponnejbel joargange 2008 tot 2015 van oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l”, néû euch te joargange 2016 èn 2017 vrèè disponnejbel zèn op dees sait.
https://www.veldekehasselt.be/tijdschrift/

Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

Twej néûjerskaddeus vir 2020

Veldeke Hasselt offreert vir 2020 twej néûjerskaddeus:

  • Nieëve de fonnoplâât “Jules KLock 100” ènne liedsjes èn ’t mezejk vanne revuus “Doa ziet wir kèrremes ènne loch” èn “Rappleert dzj’oech nog”, néû euch vrèè disponnejbel op deze sait de liedsjes èn ʼt mezejk vanne revuu “Stad bè’n sjappoo-búús” (1982-83);
  • Nieëve de joargange 2008 tot 2014 van oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l” néû euch joargank 2015 vrèè disponnejbel op deze sait.

    Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

Goued néûts! Plâât “Stad bè’n sjappoo-búús” néû op deze sait!

Nieëve de revúús “Doa ziet wir kèrremes ènne loch” èn “Rappleer dzj’oech nog?” èn vanne fonnoplâât “Jules Klock 100” hèt ’t Keltejersentrum Hasselt (CCH) oas euch nog te permisse gegeuve vir ’n gediegëtallëzeerde verse vanne éûtverkochde plâât vanne revúú “Stad bè’n sjappoo-búús” (1982) obbe sait va Veldeke Hasselt te plââtse.
Da wielt tus zègge da dzjieë, bèsde bezieker, de liedsjes van deze revúú trèk kunt belèèstere. De gediegëtallëzeerde versen ès ten anere zoe gemaak ta ejder liedsjen appaart stíé, èn dus euch appaart belèèsterd kan wieëre.
Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

NIEUWE LESSENREEKS HESSELS (VOLZET)

De volgende lessenreeks vindt plaats in de periode oktober 2020-februari 2021, telkens op dinsdag-avond van 19.30 tot 21.30 in café De Vogelsanck (plaats onder voorbehoud).
Voor meer informatie over de lessen zelf: zie informatiefiche hieronder.

Men is ingeschreven na storting van het lesgeld op rekening BE91 9792 4634 8376 op naam van Veldeke Hasselt vzw.

  • 20€ voor mensen die geen lid zijn van Veldeke Hasselt
  • 15€ voor mensen die in 2020 lid zijn van Veldeke Hasselt
  • 25€ voor mensen die zich tegelijkertijd met hun inschrijving lid maken van Veldeke Hasselt (€15 lesgeld + €10 lidgeld). In het lidmaatschap van Veldeke Hasselt is een abonnement op “Hesselse Ka.l” (tijd¬schrift in en over het Hasselts; vier nummers per jaar) inbegrepen.

Heel belangrijk!! Bij betaling steeds e-mailadres vermelden a.u.b.

INFORMATIEFICHE

Kors- èn èndejoarskaddeus

Hèt dzje ter al ’ns an gedach vir ejmand ʼn ech Hessels kaddeu t’offrere? Hèè-onder èntsjige tips. Veel suksès terbèè!

-ʼn “Éûtmaakdóées” van ’t Hessels wèènbedrèèf “Selezione Prodotti Italiani”, zès flesse bè ʼn Hessels scheldwoard obb ʼt etiekèt; www.spi.wine

-e Lidmoatschap va Veldeke Hasselt vzw: Gewóéen lid: € 10, Steunlid: mieër as € 10; Jeuglid (tot 25 joar): € 5 Béûteland: € 20;
www.veldekehasselt.be

Klankleer van het Hasselts, € 29,50
Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, 3500 Hasselt;
www.standaardboekhandel.be

Grammèèr van ’t (H)essels, twejde edejse: € 29,50
Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, 3500 Hasselt;
www.standaardboekhandel.be

Dieksjenèèr van ʼt (H)essels: € 35
Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, 3500 Hasselt;
www.standaardboekhandel.be

-ʼn Seríé Lèssen Hessels: € 20;
www.veldekehasselt.be

Diejallekoaved unneversetèèt-Hasselt Aad Perzong 08-10-2019

Op deesdaag 8 okteuber viend ter anne unneversetèèt-Hasselt, campus Aad Perzong, wirremal nen diejallekoaved plââts (de vèèfden al ondertèsse!).

Proggram:

-sprieëker Willy Claes evere relâses Veríénegde Stoate – Sjiena”.
-mizzekââl intermezzo’s dur Hessels bendsje “Goefolk”
-resepse

Schrèf tees evenement néû al èn oueren aggenda.


Vijfde universitaire dialectavond met Willy Claes
dinsdag 8 oktober 2019 om 19.30u

Ook de universiteit van Hasselt draagt de Limburgse dialecten in het hart. Daarom nodigt ze af en toe een gastspreker uit om een hoorcollege te geven in de streektaal. Enkele maanden geleden gaven we het woord aan de journalist Patrick Martens. Voor ons vijfde college hebben we Willy Claes uitgenodigd, Minister van Staat. Hij brengt zijn uiteenzetting onder de titel: “USA tegen China: een nieuwe Koude Oorlog?”. Hij doet dit in zijn moedertaal, het Hasselts. Tussendoor worden er Hasseltse liederen gebracht door het ensemble Goefolk. De toegang is gratis, en achteraf wordt er een kleine receptie aangeboden om na te praten.

organisatie: Universiteit Hasselt i.s.m. Veldeke Bels Limburg en Veldeke Hasselt
plaats: Universiteit Hasselt Campus Oude Gevangenis, aula Louis Roppe, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
inkom: gratis
inlichtingen: felixbergers@hotmail.com of 089/35 64 20
inschrijven: niet nodig

Lessen Hasselts: nieuwe reeks “Hessels vir begènners”

De volgende lessenreeks “Hessels vir begènners” start half oktober 2018. Deze lessen zijn als echte taallessen opgevat. Men zou op dezelfde wijze ook Frans, Engels, Duits, Spaans … kunnen geven.

Zowel grammatica als woordenschat worden uitvoerig bestudeerd. Het hoe, wat, waar, waarom, wanneer … van het Hessels wordt verklaard en uiteengezet. De cursus biedt een inzicht in de structuur en de ontwikkeling van de Hasseltse taal.

Gelet op het grote succes is het aan te raden niet te lang te wachten met inschrijven. Het aantal deelnemers is beperkt.

Inschrijven kan via: veldeke.hasselt@gmail.com

Alle informatie vind je in de uitgebreide informatiefiche.