Vereniging

In het kort…

Veldeke Hasselt vzw ijvert voor het behoud, de bescherming en promotie van het Hasselts dialect.

Veldeke Hasselt is stichtend lid van Variaties, koepelvereniging van dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.

Veldeke Hasselt is een van de vijf West-Limburgse kringen van de Limburgse dialectkoepel Veldeke Limburg (11 kringen in Oost-Limburg; 5 in West-Limburg).

Veldeke Hasselt ondersteunt alle verenigingen en particulieren die in welke zin dan ook ijveren voor het Hessels of met het Hessels bezig zijn.

Veldeke Hasselt organiseert (Hessels gesproken) activiteiten voor zijn leden, zoals een nieuwjaarsreceptie, rondleidingen, een boottocht, …

Veldeke Hasselt organiseert maandelijks een “kalgroep”. Dat is een namiddagbijeenkomst waarop mensen over allerlei in het Hessels kunnen converseren.

Veldeke Hasselt geeft viermaal per jaar een tijdschrift (“Hesselse Ka.l”) uit met allerlei artikels in het Hessels.

Veldeke Hasselt zendt zijn leden vrij geregeld e-mailberichten met allerlei nieuwtjes (het Hessels, de stad Hasselt, activiteiten van andere dialectgroepen, …).

Veldeke Hasselt geeft een “dieksjenèèr” en een “grammèèr” uit met als doel het dialect schriftelijk vast te leggen en te fungeren als handboek bij de lessen Hessels.

Veldeke Hasselt tracht het gebruik van het Hessels te propageren door het geven van lessen Hessels voor beginners.

Veldeke Hasselt organiseert vervolgcursussen voor de gediplomeerden “Hessels vir begènners”.

De Veldekefamilie

Veldeke Hasselt vzw, veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels, ès lid vanne gróéete Veldekefemieldzje. Èn Ollands Limburreg bestíé “Veldeke Limburg” (www.veldeke.net) bè z’n èllef kringen al mieër as 80 joar.

Euch èn Belsj-Limburreg zèn ter Veldekekringen aktejf:

Veldeke As
Veldeke Belsj Limburg (VBL)
Veldeke Genk
Veldeke Hasselt
Veldeke Pelt

Veldeke Hasselt vzw ès euch stiechtend lid va “Variaties vzw, vereniging voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen“.

Bè de steun van de Erfgoedcel stad Hasselt & Kiwanis Hasselt Hazelaar.

Bestuur

Bestejerslede:

  • Marco Clerinx: Veerzitter
  • Leo Schruers: Onderveerzitter
  • Gerda Sas: Sikkretâris, ledenadminnistrâse èn redaksesikkretâris Hesselse Ka.l
  • Daniëlle Putzeys: Penningmistos
  • Jeroen Clerinx: Webmíéster
  • Lucien Thoné: Dillegee koepelorganizâse “Variaties”

Ieërelede:

  • Felix Bergers
  • Xavier Staelens

Administratieve gegevens

Veldeke Hasselt vzw
Sasput 6
3500 Hasselt
www.veldekehasselt.be
veldeke.hasselt@gmail.com