Fonnoplâât Rappleer dzj’oech nog? (1980-81)

Met dank aan het CCH (Cultuurcentrum Hasselt), uitgever van de fonoplaat “Rappleer dzj’oech nog?” (1980-81), voor de vriendelijke toestemming om een gedigitaliseerde versie via onze site te mogen verspreiden om zo het Hessels te helpen promoten.

Nen dieke mèrsie an ’t CCH (Kultejersentrum Hasselt), éûtgieëver vanne fonnoplâât “Rappleer dzj’oech nog?” (1980-81), virre vriendeleke permisse vir ’n gediggetallezeerde versen obb’oas sait te meuge ver­spreen vir op tees mannejer ’t Hessels te hellepe premeute.

Teksten van de liedjes in pdf

01-Ouverture

02-’t Mèdske vanne Beek

03-Lanzaam ma zeker

04-September èn Hasselt

05-Ottolóéeze zondaag

06-Iech goan no téûs

07-Bè ne gróéete zonnebril

08-Rappleer dzj’oech nog

09-Èn naam der wèt

10-’n Vreu ès ’n vreu

11-Iech weu da’t weur

12-’t Klieërt op achter Ulbeek

13-Néû Hessels meeliedsje

14-Dialoogje