Gediech dur twej gedipplommeerde vanne lèsse “Hessels vir begènners”, premeuse noajoar 2016

ʼn Antwerrepse èn ne Vlâânderenieër goenken no “De Veugelzank”,
moeda míénigen Hesselieër kim vir spèès èn drank.
Pertang, effekes hin kneek schouere bè ’n guj pient
weur ni de rede verwa ne mins dee twej doa vient.

Ze zen doa vir hiél spis-jââl lèsse,
èn míéster Marco ziet ter vir ejt tèsse.
Èlleken deesdaag, èllef wieëke lang, twej oueren anne stèk
lieërde z’èn ’t zââlke terbeuven ’t Hessels diejallek.

Hand – haan, bróéed – brieër, èn aander Hesselse wieërd
ze hèbbe ze doa allemoal gelieërd.
Bejer – birke, brejf – brifke, kleen – klinder, wèns – wènste
de grammèèr weur ni vanne mènste.

Noa èllef lèsse poechele, zwiéten èn iél haard lieëre
meug alleman ’t néû èèndelèk anieëre:
Ze zèn Bachelor èn Hesselse Stejdes, vir ins èn altèèd,
want ze hèbbe nen deplom vanne Veldeke-Unneversetèèt.

Teks: Rollã Mââs, Bachelor èn Hesselse Stejdes,
premeuse noa­joar 2016

Redakse: Wendy De Gróéete, Bachelor èn Hesselse Stejdes,
pre­meuse noajoar 2016