Íéste optrieën Hessels Kóéer 03-11-2023

Et Hessels Kóéer zienk ’n zevetal Hesselse covers op vrèèdaag 3 novvember om 20 ouere èn’t Virgajessekolleezje, Grejene Boelvaar (Guffeslâân) 27, Hasselt.

Zèk et voars! Zèk et voars!