Koor

Hessels Kóéer: veldeke.hasselt@gmail.com

-Repetities eenmaal om de veertien dagen

-Covers in Hasselts dialect van pop- en levensliedjes

-Muzikale kwaliteit en kwaliteit Hesselse grammatica staan voorop

-Uitspraak Hasselts wordt ter plekke aangeleerd

-Repertoire (stand 13-03-2023)

01) Et lóées vèsserke (Het loze vissertje)
02) Doa weur ʼlès e mèdske lóées (Daar was laatst een meisje loos)
03) Wa zal zèèn, zal zèèn (Que sera, sera)
04) Vir ’n fléûrt (Pour un flirt)
05) Da klee kaffeeke doa anne kenââlkoem (Daar in dat kleine café aan de haven)
06) Marina
07) Iech zej’n oech gjâân (Ik hou van u)
08) Ènne híél stil Kempe (In de stille Kempen)
09) Achter et lèèmfabbriek
10) Iech krèèg ’n híél appaart gevej’l va bènne (Ik krijg een heel apart gevoel van binnen)
11) Ach Margrejtsje (Ach Margrietje)
12) Iech bèn zoe íénzaam zonder oech (Ik ben zo eenzaam zonder jou)
13) Oerend hel (Oerend hard)
14) Doa bè dieë mele (Daar bij die molen)
15) Íén dzjetsje kaffie (Eén kopje koffie)
16) Maak ʼwa tèèd vir miech vrèè (Heb je even voor mij)
17) Koem van da daak aaf (Kom van dat dak af)
18) All’verdaas (Kabouterdans)
19) De lejfde vanne man gíé lengs te maag (De liefde van de man gaat door de maag)
20) Comment ça va
21) ’t Ès wir verbèè dieë schóéene zeumer (’t Is weer voorbij die mooie zomer)
22) Loat te zon èn ouer hart (Laat de zon in je hart)