’n Néû joar, ’n néû kóéer. Hesselszèngend

Veldeke Hasselt hèt planne, gróéete planne. Doa liegen ʼn híél seríé no’t Hessels vertââlde liedsjes geríéd vir gezoenge te wieëre.

Dus: As dzjieë ʼn guj stèm hèt èn doabèè gusting hèt vir èn’t Hessels te zènge, twèèfel dan ni langer èn loat oas ejt wete: veldeke.hasselt@gmail.com

Kènnis van et Hessels ès ni ech vandouen; de éûtsproak wieërt obbe momment zellef âângelieërd.

Mezejk kunne lieëze mut euch ni ech, ma da hellep wel.

Tot op oas íéste betíenkoms.

Veldeke Hasselt vzw