Néûjërskaddeu 2023

Nieëve de joargange 2008 tot 2018 van “Hesselse Ka.l” néû euch joargank 2019 grâtis todd’ouer dispozzejse op dees sait: https://www.veldekehasselt.be/tijdschrift/

Dzje kunt ze dââllâje, aafdrèkke, lieëze, èn zoe vaarder èn zoe voars.

Veel plezejer terbèè!