Nieuwe woorden

Néû Hesselse wieërd vir modern zakes

Aa-krol (ʼn): @ (at). Zie ook “apestertsje”
Apestertsje (ʼt): @ (at). Merk op dat “stertsje” het verkleinwoord is van “start”. Zie ook “aa-krol”
Cheesebèrreger (of tsjíésbèrreger, ne): Cheeseburger. Zie ook “kieës­bèr­reger”
Dââllâje: downloaden (iech lââj dââl; dzjieë lââjt tââl; ‘m lââjt tââl; vieë laje dââl; dzjieë(les) lââjt tââl; zèè lâje dââl; lââjde dââl; dââlgelââjd)
Ènschèèfantèn: telescoopantenne
Ènschèèfstek: telescopische stok
Éûtvieëge: wissen (computerjargon)
Fejsbouk: zie “snéûtbouk”
Foarjâârde: forwarden, binnengekomen e-mail naar iemand anders (of an­de­ren) doormailen
Freetsepke (ʼt): fruitsapje (“e freetsepke gjâân”, een fruitsapje, aub)
Fressels: samentrekking van “Frans Hessels”, Hasselts met veel al dan niet ver­­bas­­terd Frans erin
Haagkieërdsje (ʼt): houtouw. “Kieërdsje” is het verkleinwoord van “koard”
Hambèrreger (nen): Hamburger
Hel schèèf (ʼn): harde schijf
Íé-pos (nen): e-mail
Íé-poske (ʼt): e-mailtje (“iech hèb oech doadzjuus nog ’n íé-poske geschiek”, ik heb je zonet nog een e-mailtje gestuurd)
Íé-posaddres (ʼn): e-mailadres
Kappotroaze: crashen (“de hel schèèf ès kappotgeroas”, de harde schijf is ge­crasht)
Kerrefslipke (ʼt): string (van “kerref”, bilspleet)
Kieësbèrreger (ne): cheeseburger. Zie ook “cheesebèrreger”
Kíétsjesmaker: perforator
Knab (ʼn): stuk van 10 eurocent (meervoud: “knabbe”)
Knepke (e): stuk van 5 eurocent
Leptipke: tablet (zie ook “leptoep”)
Leptoep: laptop (zie ook “leptipke”)
Lepke: mondmasker (corona). Zie ook “mondlepke”
Lèstes ma ni ʼt mènste: last but not least
Mejle: e-mailen (verzenden per e-mail). Ook: “ ʼn íé-poske schieke”, een mail­tje sturen. Zie ook “íé-poske”
Mëmeurëstekske (ʼt): geheugenstickje
Mondlepke: mondmasker (corona). Zie ook “lepke”
Obbe lèèn: online
Oplâje: uploaden
Pensboegie: slow (soort trage dans). Zie ook “schouerdaas”
Plekbrifke: post-it
Plekker (ne): sticker
Plóéejblieëdsje (ʼt): folder, vlugschrift
Rèsponsa.bel joeng sjofféûrs: responsible young drivers
Schèèn stríép no rechs (ʼn): slash, /
Schèèn stríép no lèngs (ʼn): backslash, \
Scherremreddele: scrollen
Schouerdaas: slow (soort trage dans). Zie ook “pensboegie”
Snèrrekel (ne): snorkel
Snéûtbouk (ne): facebook. Ook “fejsbouk”
Speukschrèèver (ne): ghostwriter
Tabblââd (ʼt): tabblad
Tipkalle: chatten (samentrekking van “tippe”, typen en “kalle”, praten)
Trèkkoppeling: feedback
Tsjíésbèrreger (nen): zie “cheesebèrreger”
Vanne lèèn aaf: offline
Webmíéster (ne): webmaster (als het een man is)
Webmistos (ʼn): webmaster (als het een vrouw is)
Zellefke: selfie
Zonnemach: zonne-energie