Kerst- of nieuwjaarsgeschenk

Misschien een idee voor een kerst- of nieuwjaarsgeschenk:

 • Dieksjenèèr van ’t (H)essels
 • Grammèèr van ’t (H)essels
 • Klankleer van het Hasselts
  (Standaard Boekhandel, Hasselt)
 • abonnement op Hesselse Ka.l, viermaandelijks tijdschrift van Veldeke Hasselt vzw (€10; BE91 9792 4634 8376)

Prettige feestdagen.

Néûjerskaddeu 2021

Veldeke Hasselt offreert vir 2021 wirremal ach nummereus van oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l”.

Da wielt zègge da, nieëve de disponnejbel joargange 2008 tot 2015 van oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l”, néû euch te joargange 2016 èn 2017 vrèè disponnejbel zèn op dees sait.
https://www.veldekehasselt.be/tijdschrift/

Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

Twej néûjerskaddeus vir 2020

Veldeke Hasselt offreert vir 2020 twej néûjerskaddeus:

 • Nieëve de fonnoplâât “Jules KLock 100” ènne liedsjes èn ’t mezejk vanne revuus “Doa ziet wir kèrremes ènne loch” èn “Rappleert dzj’oech nog”, néû euch vrèè disponnejbel op deze sait de liedsjes èn ʼt mezejk vanne revuu “Stad bè’n sjappoo-búús” (1982-83);
 • Nieëve de joargange 2008 tot 2014 van oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l” néû euch joargank 2015 vrèè disponnejbel op deze sait.

  Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

Goued néûts! Plâât “Stad bè’n sjappoo-búús” néû op deze sait!

Nieëve de revúús “Doa ziet wir kèrremes ènne loch” èn “Rappleer dzj’oech nog?” èn vanne fonnoplâât “Jules Klock 100” hèt ’t Keltejersentrum Hasselt (CCH) oas euch nog te permisse gegeuve vir ’n gediegëtallëzeerde verse vanne éûtverkochde plâât vanne revúú “Stad bè’n sjappoo-búús” (1982) obbe sait va Veldeke Hasselt te plââtse.
Da wielt tus zègge da dzjieë, bèsde bezieker, de liedsjes van deze revúú trèk kunt belèèstere. De gediegëtallëzeerde versen ès ten anere zoe gemaak ta ejder liedsjen appaart stíé, èn dus euch appaart belèèsterd kan wieëre.
Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

NIEUWE LESSENREEKS HESSELS (VOLZET)

De volgende lessenreeks vindt plaats in de periode oktober 2020-februari 2021, telkens op dinsdag-avond van 19.30 tot 21.30 in café De Vogelsanck (plaats onder voorbehoud).
Voor meer informatie over de lessen zelf: zie informatiefiche hieronder.

Men is ingeschreven na storting van het lesgeld op rekening BE91 9792 4634 8376 op naam van Veldeke Hasselt vzw.

 • 20€ voor mensen die geen lid zijn van Veldeke Hasselt
 • 15€ voor mensen die in 2020 lid zijn van Veldeke Hasselt
 • 25€ voor mensen die zich tegelijkertijd met hun inschrijving lid maken van Veldeke Hasselt (€15 lesgeld + €10 lidgeld). In het lidmaatschap van Veldeke Hasselt is een abonnement op “Hesselse Ka.l” (tijd¬schrift in en over het Hasselts; vier nummers per jaar) inbegrepen.

Heel belangrijk!! Bij betaling steeds e-mailadres vermelden a.u.b.

INFORMATIEFICHE

Intervjóés

Onlangs verschenen er in Het Laatste Nieuws twee artikels over onze vereniging. Het eerste, van 4 december 2019, had als titel en ondertitel:

Heropleving van het Hasselts dialect: “Het voortbestaan van de taal is afhankelijk van de wil van de mensen zelf”

Theaterstukken, taallessen en binnenkort zelfs kerstconcerten. Het Hasselts dialect lijkt wel onderweg naar een heropleving. Vzw Veldeke Hasselt zet zich al sinds 2003 in voor de bescherming en het behoud van het lokale taaltje. Voorzitter Marco Clerinx biedt zijn klare kijk over de toekomst van het Hasselts dialect. “Steeds vaker krijgt onze vereniging van Hasselaren te horen dat ze het jammer vinden dat ze het dialect nooit geleerd hebben.”

Lees het artikel op de site van hln.be.

En dag later verscheen het volgende:

Lise (22), afgestudeerd in ‘het Hasselts’: “Spijtig dat niet meer jongeren het nut van dialect inzien”

Ondanks de vele initiatieven van dialectgroep vzw Veldeke Hasselt en andere organisaties is de toekomst van het Hasselts dialect onzeker. Het voortbestaan van de taal is immers afhankelijk van de wil van jongere generaties om het te leren. Zes jaar geleden was de wil van Lise Machiels, toen 16 jaar oud, groot. Ze volgde lessen Hasselts dialect en behaalde zelfs haar diploma. De fiere Hesselos legt uit waarom ze de herwaardering van het taaltje een goede zaak vindt.

Lees het interview op de site van hln.be.

Kors- èn èndejoarskaddeus

Hèt dzje ter al ’ns an gedach vir ejmand ʼn ech Hessels kaddeu t’offrere? Hèè-onder èntsjige tips. Veel suksès terbèè!

-ʼn “Éûtmaakdóées” van ’t Hessels wèènbedrèèf “Selezione Prodotti Italiani”, zès flesse bè ʼn Hessels scheldwoard obb ʼt etiekèt; www.spi.wine

-e Lidmoatschap va Veldeke Hasselt vzw: Gewóéen lid: € 10, Steunlid: mieër as € 10; Jeuglid (tot 25 joar): € 5 Béûteland: € 20;
www.veldekehasselt.be

Klankleer van het Hasselts, € 29,50
Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, 3500 Hasselt;
www.standaardboekhandel.be

Grammèèr van ’t (H)essels, twejde edejse: € 29,50
Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, 3500 Hasselt;
www.standaardboekhandel.be

Dieksjenèèr van ʼt (H)essels: € 35
Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, 3500 Hasselt;
www.standaardboekhandel.be

-ʼn Seríé Lèssen Hessels: € 20;
www.veldekehasselt.be