Veldeke Limburg 90 joar!

Bèsde minse,

Veldeke Limburg (Nederlans-Limburreg, of bieëter “Óées-Limburreg”!: http://www.veldeke.net) ès dit joar 90 joar!

Veldeke Limburreg bestíé éût 11 kringen èn Óées-Limburreg èn íéne kring èn Belsj-Limburreg (of bieëter “Wes-Limburreg”!).

De kring Wes-Limburreg (VBL of Veldeke Bels(j) Limburreg: http://www.veldekebelsjlimburg.be) bestíé zellef éût èntsjige aafdíélinge, o.a. Veldeke As, Veldeke Genk, Veldeke Pelt en – vir ’t lèsde ma ni vir ’t mènste – Veldeke Hasselt: http://www.veldekehasselt.be

Veldeke Limburreg vejert z’ne verjoardaag bè e pak aktivvetèèten ènne éûtgaaf va ne zjubieleebouk.

Mieër informâsen ès te vènnen obb’inne spisjâle verjoardaagssait: http://www.jaorvandelimburgsedialekte.nl

Marco

“Tot mieërder ieër èn gleure van ’t Hessels ènne aner Limburregse diejalekte!”

Korskaddeu

Mès dzje nog ni wete wa ondere korsbóém lègge, gief tan gewóéen nen Hesselse korskaddeu:

 • ne grammèèr
 • nen dieksjenèèr
 • ʼn seríé Hesselse lèsse
 • e joar lidmoatschap op Veldeke Hasselt

Lèssen Hessels bestíé néû éût 11 lèsse

De negeste seríé “LÈSSEN HESSELS” (janewâre-appril 2016) bestíé néû éût 11 lèsse (ènne plââts vanne vriegere tíén).
’t Lèsgeld blif ‘tzellefste.
Informâse èn ènschrèèvinge: veldeke.hasselt@gmail.com

Goed nieuws!
De negende reeks “LESSEN HESSELS” (januari-april 2016) bestaat nu uit 11 lessen (in plaats van de vroegere tien).
Het lesgeld blijft ongewijzigd.
Informatie en inschrijvingen: veldeke.hasselt@gmail.com

Nieuwe lessenreeks “Hessels vir begènners”

Begin januari 2016 organiseert Veldeke Hasselt weer een nieuwe lessenreeks “Hessels vir begènners”. De lessen zijn als een echte taalcursus opgevat. Je zou op dezelfde manier ook Frans, Engels, Duits, … kunnen leren.

Als handboeken worden de “Dieksjenèèr van ʼt (H)essels” en de “Grammèèr van ʼt (H)essels” gebruikt. In de cursus worden er geregeld uitstapjes gedaan naar overeenkomstige verschijnselen in andere talen; het geheel wordt naar goede gewoonte overgoten met een sausje humor.

Kortom: al wie zijn “Hessels” wil bijspijkeren of gewoon “Hessels” wil leren zal op deze cursus zeker zijn of haar gading vinden.

Meer informatie:

-> informatiefiche

-> of via e-mail:
veldeke.hasselt@gmail.com

Op de foto: een fiere pas gediplomeerde cursiste!

Dieksjenèèr van ‘t (H)essels oppernéû disponnejbel!!!


Doa ès fantastis néûts! De vejerde éûtgebrede edejse vannen Dieksjenèèr van ‘t (H)essels liek vanaf zoaterdaag 11 mee ènne Standaard Boekhandel, Triechterstroat 19, Hasselt.

Prèès €35

Ter informâse hèè-onder den teks obben achterflap vanne néûen dieksjenèèr:

Eindelijk is het dan zover: de vierde uitgebreide editie van de langverwachte Dieksjenèèr van ‘t (H)essels is een feit. Deze nieuwe uitgave is niet zomaar een herdruk: het boek is bewerkt, uitgebreid en in de vereenvoudigde spelling-Staelens omgespeld. Er zijn enkele duizenden kruisverwijzingen bijgekomen in de trant van: „meikever z.o. bejzap; bejzap z.o. meikever,” zodat de gebruiker met deze nieuwe uitgave ook tal van het Nederlands afwijkende woorden vlot kan terugvinden. Hiermee is de Dieksjenèèr van ‘t (H)essels er een stuk gebruiksvriendelijker op geworden. Ook wie het Hasseltse woord niet kent, vindt via de Nederlandse tegenhanger immers vlug wat hij zoekt. Daarnaast werden er nog een aantal nieuwe Hasseltse en Nederlandse trefwoorden toegevoegd, uiteraard ook woorden uit de in onze moderne maatschappij niet meer weg te denken computerwereld: de (h)el schèèf (de harde schijf), ’n e-poske (een e-mailtje), dââ.llâje (downloaden), …
Zoals reeds gezegd, is de spelling vereenvoudigd. De in de vorige edities gehanteerde wetenschappelijke spelling is uiteraard gebleven, maar aangepast in die zin dat elk woord met een eenvoudige tekstverwerker – dus zonder speciale tekens! – gespeld kan worden. Deze nieuwe editie wil dus ook als een echte spellinggids fungeren. Dat komt er praktisch op neer dat elk woord dat cursief gedrukt is, in de vereenvoudigde wetenschappelijke spelling-Staelens geschreven is.
Samen met de in 2009 verschenen „Grammèèr van ‘t (H)essels” beschikt de in zijn dialect geïnteresseerde Hasselaar met dit woordenboek over de nodige hulpmiddelen om de kennis van zijn taal weer wat op te frissen of – waarom niet? – aan te leren. Het is in ieder geval de uitdrukkelijke wens van de bewerker dat het dialect van de stad Hasselt mede dankzij beide werken aan een tweede leven kan beginnen.

Kostprijs: €35

Uitgegeven door Veldeke Hasselt vzw, vereniging voor de bescherming, het behoud en de promotie van het Hasselts dialect
www.veldekehasselt.be

Te koop in Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19 te 3500 Hasselt (voor online bestelling www.standaardboekhandel.be) of bij Veldeke Hasselt (af te halen) e-mail: veldeke.hasselt@gmail.com

Verslaag twejdaagse van ’t Hessels op 28 èn 29 appril 2012

De dur Veldeke Hasselt èn de Stad Hasselt gorgannezeerde twejdaagse van ’t Hessels ès virbèè. Zoe te hieëre weure de míéste minse braa kontent. Iech hèb onder ’t peblejk èn ejder geval allíén mar blèè geziechte gezejen. Èn, wèè zoe dèk ‘t geval ès, de aafwezigen haan wirremal mieër as ongelèèk.

Vir dee aafwezigen ’t nog ‘ns goued èn te pieëpere: dzjieëles hèt tus te vollegende fan­tas­tisse aktivvetèète gemankeerd (ve hèbben alles èn alfabbetisse vollegoarde gezatte, zoeda ter achternoa nejman nemíé kan keume rikklammere):

– Ludejke prestâses vanne Banneuxkes ènne vollegende kaffees:

 • den Èèlespejgel
 • ’t Heufkaffee (Stadsmès)
 • de Kambrejnes
 • de Kleen Hal
 • ’t Staddéûs
 • de Veugelzank

Nog ’n sjãs da de sjampètter ènne gebouere weur; aners weur ’t bè dee Banneuxkes mar ’n zâte persesse gewoare!

– Ènne Hesselse kwis woarte de Hesselieëre dur Monique Cox braa streng obbe ríéster ge­leed. Den íéste prèès, ne Grammèèr van ’t Hessels, woart bè ne millemèèter veersproenk gewonne dur ’t koppel Eddy & Viviane Mulkens-Dirix. Nen dieke proffejsijjat an dee straffe minse! Monique zèrregde doanieëve euch nog vir ’n Hessels Ouer ever “van Hen­drik Van Veldeke tot oas Hessels va néû”.

Harie Va Veldeke weur terbèè, louerden alles éût èn zee da’t goued weur.

– Harie zoug ten anere gouedkerend téû wèè schepene Karoline Mondelaers de bank va Xavier Staelens obbe Reddelberreg offesjeel onthulde.

– De beteugeling vanne eupenbare dronkenschap èn zedelekèèd vouel ondere respon­sa­be­letèèt vanne sjampètter va dins.

– Verschielige stadsgidse hèbbe de deelnemers èn ‘n onvervals Hessels lengs onbekante hiek­­skes vanne stad rondgeleed.

– Èn dan ès ter nog ‘n Hesselse lès gegeuve gewieës dur ni mènder as Xavier Staelens zellef, den onvolpreze nestoar van ’t Hessels!

– De ongewóéen ma doaveer ni mènder geslaagde kombinnâse va stadsbejardejer Kenneth Theunissen èn Jos Tuts lede de twejdaagse no ongekante híégdes.

Jos, oazen Hesselsen bard, mizzekââl ondersteund dur oaze veelbeleuvende stads­bejar­dejer, zèrregde vir e grandiejoos spektakel. Ter woard mejgezoenge, mejgedaas, mej­ge­sjans, …, èn íé woard “gróéete ãbiejãs” de volle bak!

Veldeke Hasselt vzw weur zellef nattejerlek euch vanne partèè bè e krieëmke obbe gróé­e­te merrek èn – vir ’t lèsde ma zekér ni ’t mènste – bè ’n gezellige èn zonnige resepse èn­nen heuf van ‘t Stadsmès.

Marco

Limburgs etymologisch woordenboek

Bèsde lede,
Bèsde vrien èn vrindinne,

Noa etiemollogisse dieksjenèèrs van aner diallekgroepe hèt dr. Frans Debrabandere néû (èndelek!) euch nen etiemollogissen dieksjenèèr van ’t Limburregs gemaak. Mieër informâse vèn dzje hèè-onder.

Hesselse dzjiskes,
Marco

Limburgs etymologisch woordenboek

De herkomst van de woordenschat van beide Limburgen

 1. Frans Debrabandere

Waar komen woorden zoals aartengroel, alskaks, bottres, cramejaan/kraminjong, daverwatig, derf, dreig, eek, fabberdong, fajakker, fisematenten, gaar/jaar, gajool, gelp(s), groffiaat, haaibaai, haarwillig, halkoti, hanskroef, hasbeier, heupel(ing), ieme(r)lik, iepekriet, joeks, jrompeer/krompier, kakkedoor, kalfakter, kernoefel, klasjeneren, komeensvoor, kwerdel/kweddel, laatsjen, labberlot, leufdag, maletsig, massesjeer, nonnevot, nuzzik, oel, oliediertje, ontere, pampes, panis, op zijn pontefiek, rampenoo(i), riefkoek, rieren, ritsig, schallij, schebbig, schrikschoen, singelen, sjefperjon, sjinaas, spenlich, tielebuis, tirvelen, toust, uchteren, verknoezen, voei, vot, weegscheet, wiks, zaalwie, zoei, zoermoes vandaan? Is een riddekuul belachelijk? Heeft sjnelle katrien iets met Catharina te maken? En wat verkoopt een zielverkoper?

 

Van Gennep tot Kerkrade, van Achel tot Tongeren, van Hasselt over Maastricht tot Heerlen: maak kennis met de rijke geschiedenis van de Limburgse woordenschat. Reis mee door de tijd en achterhaal de verrassende herkomst van tal van woorden en uitdrukkingen uit het Limburgse dialect. Met een sterke taalkundige achtergrond en uitgebreide bibliografie.

Na succesvolle edities over Vlaamse en Brabantse dialecten richt dr. Frans Debrabandere dit keer zijn pijlen op de Limburgse woordenschat. Als vooraanstaand taalkundige schreef hij al talloze lexicografische, etymologische en naamkundige werken. Voor zijn Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek (2005) ontving hij in 2009 de Kruyskamp-prijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Het boek is gebonden en telt 460 bladzijden (16,5 x 24 cm). De prijs is € 39,95. Het boek verschijnt in april 2011 en kan worden besteld bij de boekhandel of op de website van www.davidsfondsuitgeverij.be

Voor de Nederlandse markt wordt het boek mede uitgegeven door Waanders, Zwolle.

Hessels live op Hesselse Loch!

Minse dee’ns gjâân moddern Hessels willen hieëre, da kan obbe sait van oas kammerâte van Hesselse Loch www.hesselseloch.be

Obb’in eupeningsblââd zej dzje lèngs e koppel tabblieër. Dzje kliek op “In beeld” èn dan kujj’ouer kees douen. Wel ni vergieëte vannen ooparléûr van urre pc âân te zètte (of nog bieëter va bè ne koptèllefõ te wèrreke).

Veel plezejer!