Voorstelling “Klankleer van het Hasselts”

Op zaterdag 10 februari om 15.30 wordt in het Oud Stadhuis van Hasselt (Groenplein) het gloednieuwe boek, de “Klankleer van het Hasselts”, aan het publiek voorgesteld.
Hiermee is de trits “Hasseltse Studies” volledig:

  • ­Dieksjenèèr van ‘t (H)essels (Woordenboek van het Hasselts);
  • Grammèèr van ‘t (H)essels (Grammatica van het Hasselts);
  • ­Klankleer van het Hasselts.

De “Klankleer van het Hasselts” telt 780 blz. en wordt uitgegeven door Veldeke Hasselt vzw (vereniging ter promotie van het Hasselts dialect).

 

Korte inhoud:

Voorwoord en inleiding  1
Hoofdstuk I  Spelling en sandhi  7
Hoofdstuk II  Klinkerverandering  24
Hoofdstuk III  Ontronding  79
Hoofdstuk IV  Verkorting  131
Hoofdstuk V  Klinkerverlenging  178
Hoofdstuk VI  Medialisering  226
Hoofdstuk VII  Nasalisering  238
Hoofdstuk VIII  De svarabhaktivocaal  253
Hoofdstuk IX  Verdoffing tot sjwa (doffe e)  270
Hoofdstuk X  Diftongering  279
Hoofdstuk XI  Eigen Hasseltse fonemen  304
Hoofdstuk XII  Klemtoon  317
Hoofdstuk XIII  Sleep- en stoottoon  340
Hoofdstuk XIV  Assimilatie  488
Hoofdstuk XV  Sandhi  529
Hoofdstuk XVI  De eufonische n  567
Hoofdstuk XVII  Mouillering  627
Hoofdstuk XVIII  Verspringing of metathesis  644
Hoofdstuk XIX  De al dan niet uitgesproken h  652
Hoofdstuk XX  Wegval van de eind-t  664
Hoofdstuk XXI  Andere verschijnselen  685
Hoofdstuk XXII  Weggevallen, vervangen en toegevoegde lettergrepen  720
Bibliografie  739
Korte inhoud  759

Goued néûts! Plâât “Rappleer dzj’oech nog?” néû op tees sait!

’t Keltejersentrum Hasselt (CCH) hèt oas te permisse gegeuve vir ’n gediegëtallëzeerde verse vanne éûtverkochde fonnoplâât vanne revuu “Rappleer dzj’oech nog?” (1980-81) op te sait va Veldeke Hasselt te plââtse.

Da wielt tus zègge da dzjieë, bèsde bezieker, de liedsjes van dees revuu trèk kunt belèèstere. De gediegëtallëzeerde verse ès ten anere zoe gemaak ta ejder liedsje appâârt stíé, èn dus euch appâârt belèèsterd kan wieëre.

Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

Gediech dur twej gedipplommeerde vanne lèsse “Hessels vir begènners”, premeuse noajoar 2016

ʼn Antwerrepse èn ne Vlâânderenieër goenken no “De Veugelzank”,
moeda míénigen Hesselieër kim vir spèès èn drank.
Pertang, effekes hin kneek schouere bè ’n guj pient
weur ni de rede verwa ne mins dee twej doa vient.

Ze zen doa vir hiél spis-jââl lèsse,
èn míéster Marco ziet ter vir ejt tèsse.
Èlleken deesdaag, èllef wieëke lang, twej oueren anne stèk
lieërde z’èn ’t zââlke terbeuven ’t Hessels diejallek.

Hand – haan, bróéed – brieër, èn aander Hesselse wieërd
ze hèbbe ze doa allemoal gelieërd.
Bejer – birke, brejf – brifke, kleen – klinder, wèns – wènste
de grammèèr weur ni vanne mènste.

Noa èllef lèsse poechele, zwiéten èn iél haard lieëre
meug alleman ’t néû èèndelèk anieëre:
Ze zèn Bachelor èn Hesselse Stejdes, vir ins èn altèèd,
want ze hèbbe nen deplom vanne Veldeke-Unneversetèèt.

Teks: Rollã Mââs, Bachelor èn Hesselse Stejdes,
premeuse noa­joar 2016

Redakse: Wendy De Gróéete, Bachelor èn Hesselse Stejdes,
pre­meuse noajoar 2016

Goued néûts! Plâât “Doa ziet wir Kèrremes ènne Loch” néû op tees sait!

’t Keltejersentrum Hasselt (CCH) hèt oas te permisse gegeuve vir ’n gediegëtallëzeerde verse vanne éûtverkochde fonnoplâât vanne revuu “Doa ziet wir Kèrremes ènne Loch” (1978) op te sait va Veldeke Hasselt te plââtse.

Da wielt tus zègge da dzjieë, bèsde bezieker, de liedsjes van dees revuu trèk kunt belèèstere, èn zellefs dââllâje. De gediegëtallëzeerde verse ès ten anere zoe gemaak ta ejder liedsje appâârt stíé, èn dus euch appâârt belèèsterd kan wieëre.

Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

Lezing over dokter Willems

Louis Willems (Hasselt, 1822-Hasselt, 1907) was één van de pioniers van de bacteriologie en immunologie. Zijn vader, Pieter Jan Willems, was een jeneverstoker en van 1836 tot 1842 burgemeester van Hasselt. Louis Willems wist met zijn onderzoek Hasselt te bevrijden van de runderpest, en was indirect de redder van de jeneverindustrie.

De spreker Patrick Reygel is als bioloog verbonden aan de Universiteit Hasselt en is o.a. actief in de onderzoeksgroep dierkunde. Daarnaast is hij bekend als voorzitter van het Hasseltse jenevermuseum. Hij zal deze lezing over dokter Willems in het Hasseltse dialect geven, als afsluiting van het Joar van de Diejallekte. In 2017 zullen er vanuit de Universiteit Hasselt nog meer publieke lezingen in de streektaal gehouden worden.

organisatie: Universiteit Hasselt i.s.m. Veldeke Bels(j) Limburg en Veldeke Hasselt

Datum en uur : woensdag 21 december 2016   om 19u

plaats: Universiteit Hasselt Campus Oude gevangenis, Martelarenlaan 42, Hasselt

inkom: € 1 (gaat via Music for Life naar het goede doel)

inlichtingen: johan.schoofs@uhasselt.be of 0487/455 687

inschrijven: niet nodig

Veldeke Bels(j) Limburg viert 15-jarig bestaan

Bèsde lede,

Wèè dzje hèè-onder kunt lieëze, zèèt dzjieëles allemoal geníéd obbe vèèftíénde verjoardaag va Veldeke Belsj op zoaterdaag 28 mee.

Dzje mut wel op veerand ènschrèève: jos.boiten@telenet.be

Hesselse dzjiskes èn meschin tot tan,

Marco

Veldeke Bels(j) Limburg viert 15-jarig bestaan in oud mijngebouw van Houthalen

Zaterdag 28 mei 2016 wordt iedereen met een hart voor de streektaal verwacht in het gebouw van de voormalige mijn van Houthalen (adres van Greenville Houthalen isCentrum-Zuid  1111 te 3530 Houthalen-Helchteren)
Die namiddag brengt onze dialectkoepel een feestprogramma om het derde lustrum te vieren. Om 14u wordt iedereen met een koffietje ontvangen, en om 14.30u vertrekken we voor een geleid museumbezoek in Greenville. Omstreeks 15.30u zijn we terug in de zaal voor enkele toespraken, gevolgd door verhalen, toneel, gezang enz. in de dialecten van Houthalen, Bree, Diepenbeek, Sint-Truiden en Niel-bij-As. We sluiten af met een receptie. De toegang is gratis. Omdat we graag weten voor hoeveel mensen we drank en hapjes moeten voorzien, is inschrijving wel verplicht. Dat kan tot 20 mei 2016 via jos.boiten@telenet.be

Plâât “1983. Jules Klock 100” néû op tees sait!

’t Keltejersentrum Hasselt (CCH) hèt oas te permisse gegeuve vir ’n gediegëtallëzeerde verse vanne éûtverkochde fonnoplâât “1983. Jules Klock 100” op te sait va Veldeke Hasselt te plââtse.

Da wielt tus zègge da dzjieë, bèsde bezieker, twellef liedsjes va Klock trèk kunt belèèstere, èn zellefs dââllâje. De gediegëtallëzeerde verse ès ten anere zoe gemaak ta ejder liedsje appâârt stíé, èn dus euch appâârt belèèsterd kan wieëre.

Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

Veldeke Limburg 90 joar!

Bèsde minse,

Veldeke Limburg (Nederlans-Limburreg, of bieëter “Óées-Limburreg”!: http://www.veldeke.net) ès dit joar 90 joar!

Veldeke Limburreg bestíé éût 11 kringen èn Óées-Limburreg èn íéne kring èn Belsj-Limburreg (of bieëter “Wes-Limburreg”!).

De kring Wes-Limburreg (VBL of Veldeke Bels(j) Limburreg: http://www.veldekebelsjlimburg.be) bestíé zellef éût èntsjige aafdíélinge, o.a. Veldeke As, Veldeke Genk, Veldeke Pelt en – vir ’t lèsde ma ni vir ’t mènste – Veldeke Hasselt: https://www.veldekehasselt.be

Veldeke Limburreg vejert z’ne verjoardaag bè e pak aktivvetèèten ènne éûtgaaf va ne zjubieleebouk.

Mieër informâsen ès te vènnen obb’inne spisjâle verjoardaagssait: http://www.jaorvandelimburgsedialekte.nl

Marco

“Tot mieërder ieër èn gleure van ’t Hessels ènne aner Limburregse diejalekte!”