Tagarchief: kerst

Kors- èn èndejoarskaddeus

Hèt dzje ter al ’ns an gedach vir ejmand ʼn ech Hessels kaddeu t’offrere? Hèè-onder èntsjige tips. Veel suksès terbèè!

-ʼn “Éûtmaakdóées” van ’t Hessels wèènbedrèèf “Selezione Prodotti Italiani”, zès flesse bè ʼn Hessels scheldwoard obb ʼt etiekèt; www.spi.wine

-e Lidmoatschap va Veldeke Hasselt vzw: Gewóéen lid: € 10, Steunlid: mieër as € 10; Jeuglid (tot 25 joar): € 5 Béûteland: € 20;
www.veldekehasselt.be

Klankleer van het Hasselts, € 29,50
Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, 3500 Hasselt;
www.standaardboekhandel.be

Grammèèr van ’t (H)essels, twejde edejse: € 29,50
Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, 3500 Hasselt;
www.standaardboekhandel.be

Dieksjenèèr van ʼt (H)essels: € 35
Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, 3500 Hasselt;
www.standaardboekhandel.be

-ʼn Seríé Lèssen Hessels: € 20;
www.veldekehasselt.be