Tijdschrift

Oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l”

Veldeke Hasselt vzw hèt euch e tèèdschrif, híélemoal èn ’t Hessels, grâtis èn vir nieks vir oas lede!
Vir oech al ewa wâterechtig te maken gieëve v’oech te korten ènhoud vanne nummereus dee al éûtgekeume zèn.

De tijdschriften van jaargangen 2008 tot 2019 (nrs. 1 tot en met 46) zijn gratis in pdf te raadplegen!

Nummereu 56 (juli 2022)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Et aad staddéûs liek obbe maag vanne Hesselieëre
*De floueren distel: Bẽ
*Et echte lieëve wèèda’t ès: Ze blèève mar bezig èn oas stroat
*Bè de villeu (II)
*Et Hessels meeliedsje
*Hessels meeliedsje
*Kamperen èn Terlame
*Farse vertèlle
*Vir soldâtemoueders èn Oekraïne

Nummereu 55 (april 2022)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Hasselt líép leeg
*De floueren distel: “Dènkelek hajj’oech oueren daag híélemoal aners veergestèld
*Et echte lieëve wèèdaʼt ès: E kóéet ès e kóéet 12
*Bè de villeu (I)
*Dzjerusalemma: Hasselts heup èn bang daag
*Dzjeruzallema (Jerusalemma)
*Krepkes
*ʼn Djoanekróéen
*Wieëk vanne Poëzie – Edejse 2022

Nummereu 54 (december 2021)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Hasselt kim trèk tot lieëve
*De floueren distel: Rudolph
*Rovaniemi in Finland: Moe de Korsman gebeuren ès
*Ët echte lieëve wèèdaʼt ès: De Korsman zouet èn zak èn as
*Wannes ze lieëve
*Korsmes ès ten daag da ze ni schejte
*De Korskaddeu
*Néûjoarsbrejf

Nummereu 53 (okteuber 2021)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Hasselt op ze bèsde
*De floueren distel: Koppelkes
*Ët echte lieëve wèèdaʼt ès: Wa de míéster vrieger vertèlde, weur goad wjâârd
*Hesselse zèksels (III)
*Wilje wilje wieëmer (Weile weile waile)
*Parrabel “Ët kréûkeverââl”
*Ët lieëve

Nummereu 52 (julie 2021)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Oplossing Hâzeneetsjes verige nummereu
*Harie spriek: Hasselt ès te kleen
*De floueren distel: Vroagstèk
*Ët Echte lieëve wèèdaʼt ès: Gujje mej no de zíé?
*De woag
*Hellekopter(s) beuven Hasselt (1950-1959)
*Gróéetmoueders zèn maas bè èkspirjense
*Mèèmeringe bè nach

Nummereu 51 (appril 2021 )

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Wieërd éût ët Frans: Veerstèl van oplossinge opgaaf verige nummereu
*Harie spriek: Betóéging
*De floueren distel: Poase
*Ët Echte lieëve wèèdaʼt ès: De boemekóéeter èn Riengs
*Boemekóéeter èn aner mieërvéûden op –(e)r
*Hesselse zèksels (II)
*Moembakkes … wieë zèè dzjieë?
*Breekdens
*Hâzeneetsjes (Hesselse kopbrieëker)

Nummereu 50 (desember 2020)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Hâzeneetsjes: Oplossing
*Harie spriek: Hasselt kleert róéed
*De floueren distel: Sinterkloas
*ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: De legimmekaar ès toa, iech hieër de bel
*ʼt Everziech va 2020
*Never waste a good crisis
*Wieërd éût ʼt Frans
*De schriekschouen ènne Korsmës
*“Corona”-diechske

Nummereu 49 (okteuber 2020)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Hâzeneetsjes (Hesselse kriptogram)
*Mennekesbouk “Wieë spielt ter mej?”.

Nummereu 48 (oggustus 2020)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Hasselt bréûs èn vernéût
*ʼt Echte lieëve wèèda’t ès: Mèèn bojn
*De tââl van oas maa: Vertâlinge 0
*Zèk ni *Schaverdijn, zèk Schriekschouen
*Hesselse zèksels (I)
*De wèt va Méûrfie
*Penbrifke spelling klienkers èn twejklanken èn’t Hessels
*ʼt Mèdske da gin troanen haa
*De floueren distel
*Oplossing woardroadsel
*De Kannââlkoem-Blues

Nummereu 47 (mee 2020)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Hasselt twejdehands
*ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: E nóéedgeval of ni?
*Wa goan ve douen bè de zâten Hess’lieër?
*De tââl van oas maa
*Rijjakse va ne lieëzer op artejkel “Loemperiek” ènne verige nummereu
*Ittaljâânse wèèn èn Hesselse zèk
*Krèèswoardroadsel

Nummereu 46 (december 2019)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Hasselt vielt éûteríén
*ʼt Echte lieëve wèèda’t ès: De Korsman kim va vaar, híél vaar
*Mannekóéer Sint-Kwintejnes zienk korsliedsjes èn’t Hessels
*Wèè liek dit kiendsje
*Koem ammoal betíén
*Rijjakse va ne lieëzer op artejkel “Loemperiek” ènne verige nummereu
*Veerzètsel “èn” <=> vougwoard “èn”
*Krèèswoardroadsel

Nummereu 45 (november 2019)

*Harie spriek: Nieks ès nog zeker èn oas stad
*De “Wenspot”
*ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: ʼt Wâter weur per sjãs ni te dejp
*Loemperiek?
*Moe kim oas “dzjieë” vandâân?
*Mââ Hasselt toch

Nummereu 44 (julie 2019)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Kèrreken èn Hasselt
*Molly Malone
*Molly Melèng
*ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: ʼt Weur dieë zondaag: “De Ronde Va Vlâânderen” al wa de klok sloug
*De bènnestad
*De vèrrem “doe” (dzjieë) èn ʼt Hessels
*Brexit

Nummereu 43 (appril 2019)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: De néûjoarsresepse vanne stad vouel èn’t wâter
*Van “Jan den Aap” tot “Píé Den Teure Stíé èn Brand”
*Vannen Hesselse “nere” no de Franse “route du soleil”
* ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: De klopgíés
* ʼt Scheep
*Aa Hesselse wieërd
* ʼt Ès halleverzès, Hasselt wieërt wakker
*Meekrap
*Oaveddiechske vir mèènen allerlejfste

Nummereu 42 (desember 2018)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Den tèèd va Korsmes
*Harie spriek: ʼt Scheep krieg e néû bestejer
*Stroat èn Hasselt
*ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: Wèè ès te mezere begos?
*Korsverââl: Bram
*“Dee non kalt Frans”
*Dees joar ès wir virgoued virbèè

Nummereu 41 (okteuber 2018)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: ʼt Scheep
* ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: Scheen dej leen
*Da heet tan gelèkkig zèn
*Vèrreming vanne verkleenwieërdsjes èn ʼt (H)essels (IV)
*An de wâterkant

Nummereu 40 (julie 2018)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Mee-oaved verrieëriengk
*Stadsgediech vir Hasselt: Nog íéne kieër
*ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: Jos Bonneux hèt oas verloate
*De lèsde pient
*Klankleer: Capita selecta (vervolg)
*De wolleke
*Wejgeliedsje vanne Ba-Lengi
*Vakkanseplezirkes

Nummereu 39 (appril 2018)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Klankleer van het Hasselts
*Veerstèlling èn ʼt aad staddéûs van Hasselt op 10 fibbrewâre 2018
*Néû hèt Hasselt “Het”, ʼt woard
*ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: ʼt Hessels, wèè ʼt gekald mut wieëre …
*Klankleer: capita selecta

Nummereu 38 (desember 2017)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Hallowíén
*Ever ʼt zâât Jeuriske
* ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: E moddern korsverââl … ech gebeerd …
*Wèntersloap
*Spietsj Prins Karnavval Marrek den Íéste
* ʼt Swarreeklíéd
*Néûjoarsdiechske

Nummereu 37 (okteuber 2017)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Zeveste Joar
*Slevreuke van ʼt Zeveste Joar (Revue)
*Lejf Slevreuke, (I)
*Lejf Slevreuke, (II)
* ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: De Zevejoarige Fíésten èn Hasselt
*Slevreuke van’t Zeveste Joar
* ʼt Hendrikslejd: Ènleding
* ʼt Hendrikslejd: Hesselsen teks
* ʼt Hendrikslejd: Partittejer
*Slevreuke vanne ziekende mins

Nummereu 36 (julie 2017)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Mee-oaved
* ʼt Echte lieëve wèèda’t ès: Hasselt, ʼn stad èn moevement
*Anita (Spreukske Godfried Bomans)
*Willem Kloos: Oaved
*Trèènen anne kenââlkoem
*Everziech spelling klienkers èn twejklanken ènʼt Hessels
*Duitse Rijnlandse) woorden in het Hasselts

Nummereu 35 (appril 2017)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Kat èn hond
*Meeoaved gej trèk no de Reddelberreg
*Oaze Vâder
*Boukbesprieëking “De Vlaamse waternamen”
* ʼt Gehèèm (Spreukske Godfried Bomans)
*Néû Hesselse wieërd vir moddern zakes
*Hessels vir begènners noajoar 2016

Nummereu 34 (desember 2016)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek:  Nonnekes
* ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: De schunsten tèèd van ʼt joar gej toch zoe rap verbèè
*Virwa ʼn “Frans Tempelsstroat”?
*Éût te aa dóées: Èrreges èn ’92 …
*Valse vrien: We shall overcome – Ve zullen e.verkeu.me
*Néû Hesselse wieërd vir moddern zakes (I)
*Mèè gedachtebiekske

Nummereu 33 (okteuber 2016)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Zâte pipkes
*ʼt Echte lieëve wèèda ’t ès: ʼt Taak vanne stad
*De vèrreming vanne verkleenwieërdsjes èn ‘t Hessels (III)

Nummereu 32 (julie 2016)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Jules Klock
*ʼt Echte lieëve wèèda ’t ès: Op ziek no Jules Klock
*Jules Klock: Minse lejf, kóép toch kiendsjes
*Lieëven èn werrek va Jules Klock (1883-1971)
*”Artis”, evere begrafenis va Jules Klock

Nummereu 31 (appril 2016)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Kim ʼm ter of kim ʼm ter ni?
*Veldeke Limburreg bloas negetig boezjíékes éût!
*ʼt Echte lieëve wèèda ’t ès: “Vegelke, vegelke, dzjieë zèèt gevange, èn e kóéejke zul dzjieë hange”, of ni?
*Paule Nóéeles (II)
*Riggeleute

Nummereu 30 (desember 2015)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Lidgeld 2016
*Harie spriek:  Leegstand
*E gróéet misverstand!
*’t Echte lieëve wèèda ’t ès
*Korstèèd, pekskestèèd
*Stirrillezere
*Korsmes ès ten daag ta ze ni schejte …

Nummereu 29 (okteuber 2015)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek:  Bribbelkespo(e)p
*ʼt Echte lieëve wèèdaʼt ès: De tramhalt
*Knepkes
*Paule Nóéeles (I)
*Mèène paa èn foetbal
*Sezouenewirwar

Nummereu 28 (julie 2015)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Kènger èn diejallek
*Kloenke
*Éût te aa dóées: Parkeren èn Riengs
*ʼt Echte lieëve wèèda ʼt ès
*Keukresep: E krèèmken op zʼn Hessels bè zejte appelsejenkes
*Aa Hesselse wieërd
*Al dement?

Nummereu 27 (appril 2015)

*Diskouer vanne veerzitter obbe néûjersresepse
*Harie spriek: Den opgank
*Keukresep: Kejkefielès bè kelleverséûs èn Hesselse zjenever
*K. en J. Fissette, Zjubieleebouk “50 joar Sporting Hasselt”
*Infinitief imperfectum in het Hasselts
*Éût te aa dóées: Fantazzere kos nieks
*Schampere (spriek éût “schampeerë)

Nummereu 26 (desember 2014)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: ’n Èrréûr dee ni dzjuus ès
*’t Hendrikslejd
*Tââlkroenkels: ʼt Frans va virren oarlog
*Hessels éût 1963 (3)
*Aa Hesselse wieërd éût WO I (2)
*Zèksel: Zoe gek as ’n deer

Nummereu 25 (okteuber 2014)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Ziektoch
*Zoe begos “De gróéeten oarlog” èn 1914 vir de Hesselieëre
*Aa Hesselse wieërd éût  WO I
*“Want al gíé virbèè, ma nieks gíé ever”
*Oarlogsresep: Kattrekaar èn oarlogstèèd
*Vjâârtíén-achtíén
*Stroatname van Hasselt dee te maken hèbbe bè den Íéste Wieëreldoarlog
*De smaak vanne grammèèr (II)
*Lejfden ès … mouederke

Nummereu 24 (julie 2014)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Bouerekrèèg
*Hesselse speklââs
*Resep: Hesselse speklââs
*Snéûtbouk (facebook)
*Heinrich Heine: by the rivers of Babylon
*Lèsse veerjoar 2014: Getèègenisse
*Lejfden ès … kweddele

Nummereu 23 (appril 2014)

*Diskouer vanne veerzitter obbe néûjersresepse
*Harie spriek: Néû bossels kieëre goued
*Tââlkroenkels: Den íésten tréû
*Zellefkènnis
*Ever de Melepoart
*’t Speuk vanne Beek (III)
*Twientsjieg joar “Banneuxkes”
*Aa Hesselse wieërd
*Lejfden ès … kènd gebleve

Nummereu 22 (desember 2013) (pdf)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Hasselt èn Gènk
*Peter èn de wollef
*Keukresep: Hesselse néûjoarsweffelkes
*’t Speuk vanne Beek (II)
*Al wa wènselek ès vir 2014!

Nummereu 21 (okteuber 2013) pdf)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: De Spoar
*Tââlkroenkels: Wèè’t speukden an’t aad kèrrekof
*Hèèj Hasselt8
*Aa Hesselse wieërd
*Den tèllefon
*Keukresep: Hesselse koktaj
*’t Speuk vanne Beek (I)
*Lejfden ès …    … ni te douen va tèèd
*Iech vroag miech aaf …

Nummereu 20 (julie 2013) (pdf)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Harie èn den dieksjenèèr
*Tââlkroenkels: Tant Merja ès koad obb’ere bekker
*Aner  tèèn
*De vèrreming vanne verkleenwieërdsjes èn ‘t Hessels (II)
*Keukresep: Hesselse pattee
*Lejfden ès … gek?

Nummereu 19 (appril 2013) (pdf)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: Teure va Babel
*De naam Schruers èn konsoarte
*Tââlkroenkels: De gevalle vreu
*De vèrreming vanne verkleenwieërdsjes èn ‘t Hessels (I)
*Keukresep: Beueterkermelle
*Iech vroag miech aaf …
*Lejfden ès … bè vol moan

Nummereu 18 (desember 2012) (pdf)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Néûjoarswènse vir 2013 an alle lejf Hesselieëren èn aner minse va VELDEKE Hasselt
*Harie spriek: Komazéûpen èn ramptoeriste
*Tââlkroenkels: ’t Pèènlek histeureke va .. noenk Dzjang
*Nomen est omen
*Keukresep: Hesselse beueteramme
*Aa Hesselse wieërd
*De regenboogkleuren van de Limburgse taal (deel II)
*Hoofdtelwoorden
*Lejfden ès … “… wa toch?”

Nummereu 17 (okteuber 2012) (pdf)

*Wieërdsje vanne veerzitter
*Harie spriek: ne kannârefant?
*Tââlkroenkels: Mèèn rippetâse
*Prèè èn wèè
*Keukresep: Kenèèn op se sondaags
*Verrevers: Stejelzèksels
*De regenboogkleuren van de Limburgse taal (deel I)
*Aa Hesselse wieërd
*Antwoarde obbe kwisvroage vanne twejdaagse van ‘t Hessels
*Lejfden ès …“mieër haiku’s vir him …

Nummereu 16 (julie 2012) (pdf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* De íéste twejdaagse van ’t Hessels
* Tââlkroenkels: Wieërd va Veldeke schieël, of ès oazen Harie híévetig verlejf?
* Keukresep: Bóéenesop bè verrekespóéete
* Harie spriek
* Vroagen obbe kwis vanne twejdaagse van ‘t Hessels
* Hesselse voddekappel: éûtgestorreve traddejse?
* Lejfden ès … “haiku’s” vir him

Nummereu 15 (appril 2012) (pdf)

* Vejering Xavier Staelens 80 joar
* Lejfden ès … Xavier 80 joar
* Kaddeus
* Proggram twejdaagse van ‘t Hessels
* Harie spriek
* Tââlkroenkels: Eweglóépen ès nieks, ma trèkkeume
* Keukresep: Sint-Hubertusbríédsjes of mastèlle
* Hesselse loch: èèndelek ne CD!
* Aa Hesselse wieërd

Nummereu 14 (desember 2011) (pdf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* Xavier Staelens 80 joar!
* Harie spriek
* Iech goan no bakkes … éûh … no téûs
* Den Hajwaj
* Tââlkroenkels: Ve goan e bíémke kaarte
* Wie iech nog een jungske woar
* ’t Hiekske
* Hessels va 1963 (2)
* Aa Hesselse wieërd
* Keukresep: Krepkesséûs
* Veldeke Limburreg Litterattejerprèès
* Lejfden ès … téûs

Nummereu 13 (okteuber 2011) (pdf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* Harie spriek
* Stadshasselts en “Boerenhasselts”
* ’t Krèèmke
* Aa Hesselse wieërd
* Tââlkroenkels: Ongeníéd beziek
* Keukresep: Hesselse zjenevergrog
* Lejfden ès … néû èn altèèd

Nummereu 12 (julie 2011) (dpf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* Harie spriek
* Èkzelsiejoarliedsje
* Tââlkroenkels: Vanne héûsvreu èn ’t koerspjâârd
* Aa Walse wieërd
* Moedertaal
* Maaken ir tââl
* Litterattejerprèès Veldeke Limburreg
* Hessels éût 1963 (1)
* Keukresep: Hesselse rezèènemiek
* Lejfden ès … wèè twej asperzjekes
* Etymologisch woordenboek van het Limburgs

Nummereu 11 (appril 2011) (pdf)

* Néûjersspietsj vanne veerzitter
* Harie spriek
* De Hesselse pekskesdragers
* Tââlkroenkels: Moe hoenk te schieër vanne klieërmaker?
* Keukresep: Hesselse soekervlââj
* Aa wieërd
* ”Stienke lègge” ènnen Oxford Learner’s Dictionary
* Lejfden ès … verslaaf an dee bréûn hoemp

Nummereu 10 (janewâre 2011) (pdf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* Zot van H
* Harie spriek – Flurrekske
* Den Opperèt bloas 80 boezjíékes éût
* Tââlkroenkels: Klieërmaker rond 1900
* Riengs
* Keukresep: Appelsejeneliekeerke “op z’n aad”
* Walse wieërd
* Den Dieëmer
* Achter ‘t lèèmfabbriek
* Lejfden ès… mejg soemwèèle

Nummereu 9 (okteuber 2010) (pdf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* Paa vlieg ter-èn!
* Harie spriek – De Virga Zjès
* Vertaling gedicht “Ontmoeting” van Herman Rohaert
* Keukresep: Hesselse speklââs bè guj beueter
* Loemp ès euch vès ma de kop deug ni
* Walse wieërd
* Everziech verschielpunte wetenschappelèkke spelling Dieksjenèèr ènne veríénvéûdigde spelling
* Tââlkroenkels: Kleenkènger
* Lejfden ès… èn vejer èn vlam

Nummereu 8 (julie 2010) (pdf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* Tââlkroenkels: Wèè zouet ta wir bè dee sop?
* Virga – Zjèswieërd
* Keukresep: Slevreuberedessèèr éût ten euve
* De Langeman: ne spisjâlen Hesselieër
* Rot “Mestriechterpoart”
* Bosbes en Maria
* Korte voorstelling A.S.G.
* Lejfden ès… ’s levreuke vanne ziekende mins

Nummereu 7 (appril 2010) (pdf)

* Néûjersspietsj vanne veerzitter
* Harie Spriek – Mut ter nog smaak zèn?
* Keukresep: Kenèèn be dréûven èn Hesselse zjenever
* Aa Hesselse wieërd (éût ’t Wals)
* Wèrrekpjâârd
* Tââlkroenkels: Karnavval
* De parabel van de fleuen Hesselieër: medialisering in het Hasselts stadsdialect (Deel 2)
* Lejfden ès …

Nummereu 6 (desember 2009) (pdf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* Harie Spriek – Mut er nog smaak zèn ?
* ’n Aad rèèmke éût te kollekse va Constant Vanderstraeten
* Obbe Reddelberreg
* Aa Hesselse wieërd
* Het droevigst Liedje dat ik ken …
* Keukresep: Hesselse Vinstermíékes èn –píékes
* Veldekeprèès
* De parabel van de fleuen Hesselieër (Deel 1)
* Slivvenieërke vanne króéze
* Néûjoarswènse va Veldeke Hasselt an alle lejf Hesselieëre èn aner minse èn 2010

Nummereu 5 (junie 2009) (pdf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* Harie spriek – Obbe moan
* De Kerrep
* Aa Hesselse wieërd
* Keukresep: Hesselse mokke
* Hesselse tââlkroenkels
* Wat meer over het Hasseltse woord feulaa
* Éût te aa dóées: De Boemekóéeter
* Ze ès va miech
* De smaak van de Grammèèr

Nummereu 4 (appril 2009) (pdf)

* Diskouer vanne veerzitter
* Harie spriek – De Keyser
* Aa Hesselse wieërd
* Hesselse tââlkroenkels
* Keukresep: De echte Hesselse kaffie
* Lejfden ès
* Vèssen èn ‘t kenââl
* De smaak van de Grammèèr
* Wènteroffensejf

Nummereu 3 (Korsnummereu; desember 2008) (pdf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* Noa de stèrrem
* Ontstoan van ’t Sinjorezangkóéer “De Boelvaar”
* Korsverââl “Van den os èn den ezel”
* Harie spriek – Con patatas
* Aa Hesselse wieërd
* Keukresep: Rènslepkes op z’n Hessels
* Néûjoarswènse
* De Scheu

Nummereu 2 (junie 2008) (pdf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* Artejkelken ènne “Metro”
* Obbe resepse
* Harie spriek
* Aa Hesselse wieërd
* Hesselse tââlkroenkels
* Keukresep: De echte Hesselse steufkerrebenâje
* Dee Smiegelende Hesselieëre
* In Memoriam Plankeweeke

Nummereu 1 (janewâre 2008) (pdf)

* Wieërdsje vanne veerzitter
* Néûjoarswènse
* Harie spriek
* Aa Hesselse wieërd
* Hesselse tââlkroenkels
* De echte Hesselse ertesop
* Zoe mar ne zeumerdaag