Twej néûjerskaddeus vir 2020

Veldeke Hasselt offreert vir 2020 twej néûjerskaddeus:

  • Nieëve de fonnoplâât “Jules KLock 100” ènne liedsjes èn ’t mezejk vanne revuus “Doa ziet wir kèrremes ènne loch” èn “Rappleert dzj’oech nog”, néû euch vrèè disponnejbel op deze sait de liedsjes èn ʼt mezejk vanne revuu “Stad bè’n sjappoo-búús” (1982-83);
  • Nieëve de joargange 2008 tot 2014 van oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l” néû euch joargank 2015 vrèè disponnejbel op deze sait.

    Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!