Verslaag twejdaagse van ’t Hessels op 28 èn 29 appril 2012

De dur Veldeke Hasselt èn de Stad Hasselt gorgannezeerde twejdaagse van ’t Hessels ès virbèè. Zoe te hieëre weure de míéste minse braa kontent. Iech hèb onder ’t peblejk èn ejder geval allíén mar blèè geziechte gezejen. Èn, wèè zoe dèk ‘t geval ès, de aafwezigen haan wirremal mieër as ongelèèk.

Vir dee aafwezigen ’t nog ‘ns goued èn te pieëpere: dzjieëles hèt tus te vollegende fan­tas­tisse aktivvetèète gemankeerd (ve hèbben alles èn alfabbetisse vollegoarde gezatte, zoeda ter achternoa nejman nemíé kan keume rikklammere):

– Ludejke prestâses vanne Banneuxkes ènne vollegende kaffees:

  • den Èèlespejgel
  • ’t Heufkaffee (Stadsmès)
  • de Kambrejnes
  • de Kleen Hal
  • ’t Staddéûs
  • de Veugelzank

Nog ’n sjãs da de sjampètter ènne gebouere weur; aners weur ’t bè dee Banneuxkes mar ’n zâte persesse gewoare!

– Ènne Hesselse kwis woarte de Hesselieëre dur Monique Cox braa streng obbe ríéster ge­leed. Den íéste prèès, ne Grammèèr van ’t Hessels, woart bè ne millemèèter veersproenk gewonne dur ’t koppel Eddy & Viviane Mulkens-Dirix. Nen dieke proffejsijjat an dee straffe minse! Monique zèrregde doanieëve euch nog vir ’n Hessels Ouer ever “van Hen­drik Van Veldeke tot oas Hessels va néû”.

Harie Va Veldeke weur terbèè, louerden alles éût èn zee da’t goued weur.

– Harie zoug ten anere gouedkerend téû wèè schepene Karoline Mondelaers de bank va Xavier Staelens obbe Reddelberreg offesjeel onthulde.

– De beteugeling vanne eupenbare dronkenschap èn zedelekèèd vouel ondere respon­sa­be­letèèt vanne sjampètter va dins.

– Verschielige stadsgidse hèbbe de deelnemers èn ‘n onvervals Hessels lengs onbekante hiek­­skes vanne stad rondgeleed.

– Èn dan ès ter nog ‘n Hesselse lès gegeuve gewieës dur ni mènder as Xavier Staelens zellef, den onvolpreze nestoar van ’t Hessels!

– De ongewóéen ma doaveer ni mènder geslaagde kombinnâse va stadsbejardejer Kenneth Theunissen èn Jos Tuts lede de twejdaagse no ongekante híégdes.

Jos, oazen Hesselsen bard, mizzekââl ondersteund dur oaze veelbeleuvende stads­bejar­dejer, zèrregde vir e grandiejoos spektakel. Ter woard mejgezoenge, mejgedaas, mej­ge­sjans, …, èn íé woard “gróéete ãbiejãs” de volle bak!

Veldeke Hasselt vzw weur zellef nattejerlek euch vanne partèè bè e krieëmke obbe gróé­e­te merrek èn – vir ’t lèsde ma zekér ni ’t mènste – bè ’n gezellige èn zonnige resepse èn­nen heuf van ‘t Stadsmès.

Marco